TRỊNH , V. A.; VŨ, H. A.; PHẠM, T. T. L. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU SÀNG LỌC PHÁT HIỆN UNG THƯ PHỔI Ở BỆNH NHÂN CÓ NGUY CƠ CAO BẰNG CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH LIỀU THẤP TẠI BỆNH VIỆN E. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 538, n. 3, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v538i3.9581. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9581. Acesso em: 24 tháng 5. 2024.