ĐẶNG, T. T.; ĐỖ, T. C.; LÊ, T. D.; PHẠM, H. Đức; ĐÀO, X. H. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SAU ĐIỀU TRỊ U CƠ TRƠN TỬ CUNG ĐƯỜNG KÍNH TRÊN 8CM CÓ TRIỆU CHỨNG BẰNG NÚT MẠCH QUA ĐƯỜNG ĐỘNG MẠCH CÁNH TAY. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 538, n. 3, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v538i3.9582. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9582. Acesso em: 29 tháng 5. 2024.