VÕ , N. N.; TRẦN, H. T.; NGUYỄN, T. H. P.; VŨ, Đình D.; THÁI, M. T.; NGUYỄN, T. H. SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐO QUANG ĐỂ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ ẤN ĐỊNH CỦA MẪU SINH PHẨM HUYẾT HỌC TRONG KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 538, n. 3, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v538i3.9584. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9584. Acesso em: 29 tháng 5. 2024.