NGUYỄN, Q. T.; NGUYỄN, T. H. P.; MAI, T. T.; MAI, H. N.; THÁI, K. M. TẠO DÒNG VÀ BIỂU HIỆN INTERLEUKIN-33 NGƯỜI DUNG HỢP VỚI SUMO TRÊN ESCHERICHIA COLI. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 538, n. 3, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v538i3.9585. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9585. Acesso em: 28 tháng 5. 2024.