TRẦN, V. Đồng; NGUYỄN, V. C.; NGUYỄN, A. T. MỘT SỐ YẾU TỐ DỰ ĐOÁN MỨC ĐỘ NẶNG CỦA BỆNH NHÂN VIÊM TỤY CẤP. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 538, n. 3, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v538i3.9587. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9587. Acesso em: 19 tháng 5. 2024.