NGUYỄN, X. B.; NGUYỄN, N. B.; NGUYỄN, N. B.; ĐẶNG, H. A. ĐÁNH GIÁ TÍNH GIÁ TRỊ CỦA THANG ĐO SỰ KỲ THỊ TRẦM CẢM, RỐI LOẠN LO ÂU TRÊN GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 538, n. 3, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v538i3.9588. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9588. Acesso em: 29 tháng 5. 2024.