NGUYỄN, T. Đức; NGUYỄN, T. P.; NGUYỄN, H. K. PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM CỦA BỆNH NHÂN ĐÔNG MÁU RẢI RÁC NỘI MẠCH CẤP ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA HỒI SỨC CẤP CỨU – BỆNH VIỆN K. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 538, n. 3, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v538i3.9590. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9590. Acesso em: 28 tháng 5. 2024.