NGUYỄN, T. T. U.; VŨ, T. P. V.; NGÔ, T. L. THỰC TRẠNG TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ CỦA NGƯỜI BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP ĐANG ĐƯỢC QUẢN LÝ ĐIỀU TRỊ TẠI XÃ YÊN SƠN – HUYỆN LỤC NAM – TỈNH BẮC GIANG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 538, n. 3, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v538i3.9591. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9591. Acesso em: 24 tháng 5. 2024.