LÊ, P. A.; HÀ, H. H. K.; KHÚC, T. H. H.; PHẠM, T. L. ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG VIÊM DA CƠ ĐỊA VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA SINH VIÊN PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI TẠI THANH HÓA. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 538, n. 3, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v538i3.9592. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9592. Acesso em: 19 tháng 5. 2024.