PHẠM, T. A.; TRƯƠNG, M. C. KẾT QUẢ SỚM PHẪU THUẬT CẮT LÁCH THÂN ĐUÔI TỤY TẠI BỆNH VIỆN K. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 538, n. 3, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v538i3.9593. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9593. Acesso em: 24 tháng 5. 2024.