TRẦN, N. Q.; LÊ, X. T.; NGUYỄN, B. K. KẾT QUẢ GẠN TÁCH KHỐI BẠCH CẦU HẠT TẠI VIỆN HUYẾT HỌC - TRUYỀN MÁU TW GIAI ĐOẠN 2017-2023. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 538, n. 3, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v538i3.9595. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9595. Acesso em: 24 tháng 5. 2024.