NGUYỄN, T. K. V.; NGUYỄN, T. H. N. TỈ LỆ ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINH CỦA STAPHYLOCOCCUS AUREUS VÀ ESCHERICHIA COLI TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 538, n. 3, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v538i3.9597. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9597. Acesso em: 24 tháng 5. 2024.