NGUYỄN, T. N. Q. PHÂN TÍCH MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÌNH TRẠNG CATHETER Ở BỆNH NHÂN LỌC MÁU TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA XANH PÔN. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 538, n. 3, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v538i3.9599. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9599. Acesso em: 24 tháng 5. 2024.