TRẦN, T. T. T.; VÕ , T. C. N.; HOÀNG, T. T. L.; VÕ , T. T. T.; LÊ, C.; PHẠM, T. T. T.; VÕ , T. D. T.; NGUYỄN, T. B. D.; HỒ, T. T. Ý; TRẦN, H. P.; PHẠM, U. P.; PHAN, N. T. L.; NGUYỄN, N. A. T.; VĂN, T. C. V.; NGUYỄN, T. H. M. SỰ HIỂU BIẾT, MỐI QUAN TÂM VÀ HÀNH ĐỘNG CỦA NGƯỜI CHĂM SÓC VỀ PHÒNG NGỪA HÍT SẶC KHI HỖ TRỢ CHO ĂN QUA ĐƯỜNG MIỆNG. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 538, n. 3, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v538i3.9600. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9600. Acesso em: 29 tháng 5. 2024.