PHAN, T. H. T.; TRẦN, T. N.; LÊ, T. T.; NGƯ, D. S.; NGUYỄN, T. T. H. SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ VỀ VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ Y TẾ TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN EA H’LEO, TỈNH ĐẮK LẮK NĂM 2023. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 538, n. 3, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v538i3.9601. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9601. Acesso em: 28 tháng 5. 2024.