ĐINH, T. Y.; NGUYỄN, T. T. THAY ĐỔI NHẬN THỨC VỀ ĐỘT QUỴ NÃO CỦA NGƯỜI CAO TUỔI TẠI XÃ GIAO LẠC - GIAO THỦY NAM ĐỊNH SAU CAN THIỆP GIÁO DỤC SỨC KHỎE. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 538, n. 3, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v538i3.9602. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9602. Acesso em: 24 tháng 5. 2024.