NGUYỄN, M. N.; ĐỖ, T. A.; NGUYỄN, V. T.; NGUYỄN, M. H.; ĐINH, T. T. H.; HOÀNG, V. T. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ MỐI LIÊN QUAN VỚI TUỔI Ở NGƯỜI BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 538, n. 3, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v538i3.9603. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9603. Acesso em: 28 tháng 5. 2024.