NGUYỄN, H. N.; NGUYỄN, Q. Ân. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHỐI HỢP GƯƠNG TRỊ LIỆU TRONG PHỤC HỒI CHỨC NĂNG BÀN TAY TRÊN BỆNH NHÂN LIỆT NỮA NGƯỜI. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 538, n. 3, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v538i3.9605. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9605. Acesso em: 28 tháng 5. 2024.