HOÀNG, M. N.; TRẦN, H. Q. BẢO TỒN GIẢI PHẪU MẠCH MÁU THÀNH BỤNG TRONG TẠO HÌNH THÀNH BỤNG BẰNG KỸ THUẬT SALDANHA. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 538, n. 3, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v538i3.9610. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9610. Acesso em: 24 tháng 5. 2024.