NGUYỄN, Q. T.; NGUYỄN, K. H.; TÔN, T. V.; VŨ, T. T. KHẢO SÁT ĐIỀU KIỆN BIỂU HIỆN VÀ TINH CHẾ INTERLEUKIN-33 NGƯỜI DUNG HỢP VỚI SUMO TRÊN ESCHERICHIA COLI. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 538, n. 3, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v538i3.9613. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9613. Acesso em: 28 tháng 5. 2024.