ĐỖ, T. T. H.; TRIỆU, T. H. T. VAI TRÒ CỦA IGE ĐẶC HIỆU DỊ NGUYÊN TRONG CHẨN ĐOÁN CĂN NGUYÊN MÀY ĐAY MẠN TÍNH. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 538, n. 3, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v538i3.9615. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9615. Acesso em: 28 tháng 5. 2024.