NGUYỄN, V. T.; PHAN, T. L. GIÁ TRỊ VÀ ĐỘ TIN CẬY BỘ CÂU HỎI QOLIE – 31 TRONG ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA BỆNH NHÂN ĐỘNG KINH. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 538, n. 3, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v538i3.9616. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9616. Acesso em: 19 tháng 5. 2024.