TRẦN, T. B.; NGUYỄN, Đức T.; LÊ, V. D. ĐẶC ĐIỂM TỔN THƯƠNG PHỔI TRÊN X QUANG HẬU COVID-19 MỨC ĐỘ NHẸ TẠI HỌC VIỆN QUÂN Y. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 539, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v539i2.9781. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9781. Acesso em: 14 tháng 6. 2024.