TRỊNH , N. H. G.; NGHIÊM, T. M. C.; NGUYỄN, X. A.; ĐẶNG, Q. V.; LA, V. T. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ CỦA PHÁC ĐỒ BEVACIZUMAB – mFOLFOX6 TRONG ĐIỀU TRỊ BƯỚC 1 BỆNH NHÂN UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG GIAI ĐOẠN IV. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 539, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v539i2.9785. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9785. Acesso em: 13 tháng 6. 2024.