LÊ, T. Đường; NGÔ, Q. D.; TRẦN, Đức T.; NGÔ, X. Q.; LÊ, V. Q. KẾT QUẢ SỚM PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐƯỜNG MIỆNG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TUYẾN GIÁP THỂ BIỆT HÓA Ở NAM GIỚI. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 539, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v539i2.9790. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9790. Acesso em: 13 tháng 6. 2024.