NGUYỄN, G. P.; TRẦN, Đức H. KHẢO SÁT ĐỘ DÀY LỚP NỘI TRUNG MẠC ĐỘNG MẠCH CẢNH CHUNG Ở NGƯỜI BỆNH NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 539, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v539i2.9795. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9795. Acesso em: 17 tháng 6. 2024.