TRẦN, T. H.; NGUYỄN, T. T.; PHẠM, T. V. A. NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG CHỐNG XƠ GAN CỦA VIÊN NANG CỨNG TD.0072 TRÊN ĐỘNG VẬT THỰC NGHIỆM. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 539, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v539i2.9798. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9798. Acesso em: 14 tháng 6. 2024.