NGUYỄN, T. T. H.; VŨ, T. Q. A.; PHẠM, T. V.; DƯƠNG, D. H. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ BƯỚC ĐẦU ỨNG DỤNG CÂN NGANG TRÊN MỞ RỘNG ĐIỀU TRỊ SỤP MI TÁI PHÁT. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 539, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v539i2.9807. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9807. Acesso em: 17 tháng 6. 2024.