NGUYỄN, V. Q.; VÕ , H. K.; NGUYỄN, T. N. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ KHUYẾT TẬT VÀ CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG Ở BỆNH NHÂN ĐAU ĐẦU MIGRAINE. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 539, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v539i2.9808. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9808. Acesso em: 17 tháng 6. 2024.