LÊ, T. T. H.; NGUYỄN, Đức A.; TRƯƠNG, T. T. D.; PHẠM, M. H.; HOÀNG, T. L. C.; NGUYỄN, N. A. THỰC TRẠNG RỐI LOẠN LO ÂU XÃ HỘI Ở SINH VIÊN CHÍNH QUY NĂM THỨ NHẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y – DƯỢC, ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN NĂM 2023. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 539, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v539i2.9811. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9811. Acesso em: 13 tháng 6. 2024.