NGUYỄN, T. H. THỰC TRẠNG KIẾN THỨC PHỤC HỒI CHỨC NĂNG NGƯỜI BỆNH TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO TẠI 4 XÃ PHƯỜNG THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH TỈNH NAM ĐỊNH. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 539, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v539i2.9816. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9816. Acesso em: 13 tháng 6. 2024.