ĐỖ, A. T.; NGUYỄN, T. T. T. CÁC YẾU TỐ TIÊN LƯỢNG TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BÀNG QUANG NÔNG BẰNG BCG NỘI BÀNG QUANG TẠI BỆNH VIỆN K. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 539, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v539i2.9817. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9817. Acesso em: 17 tháng 6. 2024.