PHÙNG, D. H. S.; HOÀNG, T. A.; HOÀNG, T. H.; VŨ, Đức T. ẢNH HƯỞNG CỦA HÌNH THÁI GIẢI PHẪU QUAI ĐỘNG MẠCH CHỦ TRONG PHẪU THUẬT LÓC ĐỘNG MẠCH CHỦ LOẠI A CẤP TÍNH. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 539, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v539i2.9818. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9818. Acesso em: 14 tháng 6. 2024.