LÊ, T. Đường; NGÔ, Q. D.; NGUYỄN, D. T.; NGÔ, X. Q.; LÊ, V. Q. U DÂY THẦN KINH VII TRONG TUYẾN MANG TAI: BÁO CÁO CA LÂM SÀNG. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 539, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v539i2.9821. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9821. Acesso em: 14 tháng 6. 2024.