LÊ, V. P.; NGUYỄN, X. K.; PHẠM, V. V.; HOÀNG, Đình A. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH SIÊU ÂM FIBROSCAN GAN Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 539, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v539i2.9822. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9822. Acesso em: 13 tháng 6. 2024.