PHẠM, V. T. H.; HÀ, T. P.; TRẦN, Đức H. NGHIÊN CỨU SỰ BIẾN ĐỔI SỨC CĂNG NHĨ TRÁI BẰNG SIÊU ÂM TIM Ở NGƯỜI MẮC BỆNH THẬN MẠN TÍNH GIAI ĐOẠN CUỐI TRƯỚC VÀ SAU GHÉP THẬN. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 539, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v539i2.9823. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9823. Acesso em: 17 tháng 6. 2024.