TRẦN, L. M. T.; TRẦN, N. T. M.; NGUYỄN, B. T. T.; HUỲNH, H. T. H. KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM THẮNG MÔI TRÊN NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 539, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v539i2.9827. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9827. Acesso em: 23 tháng 6. 2024.