TRƯƠNG, P. H. BỆNH CƠ TIM THÂM NHIỄM AMYLOIDOSIS CHUỖI NHẸ: NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP LÂM SÀNG. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 539, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v539i2.9829. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9829. Acesso em: 13 tháng 6. 2024.