HOÀNG, H.; TIÊU, H. Q.; NGUYỄN, T. L. GIÁ TRỊ CỦA XÉT NGHIỆM XPERT MTB/RIF ULTRA TRONG CHẨN ĐOÁN LAO PHỔI TẠI BỆNH VIỆN PHỔI THÁI NGUYÊN. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 539, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v539i2.9830. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9830. Acesso em: 18 tháng 6. 2024.