NGUYỄN, H. V.; TRẦN, T. L.; PHẠM, P. T.; LÊ, H. L. H. ẢNH HƯỞNG CỦA EPSTEIN-BARR VIRUS ĐẾN SỰ BIỂU HIỆN GEN HK2 TRÊN BỆNH NHÂN U LYMPHO. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 539, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v539i2.9831. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9831. Acesso em: 13 tháng 6. 2024.