VŨ, Đức B.; LÊ, H. L. H.; TẠ, T. Đạt; TRẦN, T. N.; TRẦN, T. L.; NGUYỄN, T. O.; NGUYỄN, H. V. KHẢO SÁT BIỂU HIỆN CỦA HEXOKINASE 2 MỨC ĐỘ MRNA TRÊN BỆNH NHÂN U LYMPHO. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 539, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v539i2.9833. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9833. Acesso em: 13 tháng 6. 2024.