NGUYỄN, M. A.; HUỲNH, T. P. ĐÁNH GIÁ KẾT CỤC SẢN KHOA VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở THAI PHỤ MẮC ĐÁI THÁO ĐƯỜNG THAI KỲ. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 539, n. 1B, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v539i1B.9924. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9924. Acesso em: 24 tháng 7. 2024.