TRẦN, T. H. V.; HỨA, T. D.; NGUYỄN, V. T.; HOÀNG, V. L. TÌNH TRẠNG THIẾU MÁU THIẾU SẮT Ở HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ CHU HƯƠNG, HUYỆN BA BỂ, TỈNH BẮC KẠN. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 539, n. 1B, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v539i1B.9926. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9926. Acesso em: 21 tháng 7. 2024.