Quang Vĩnh, Nguyễn, Phạm Bá Nhất, Nguyễn Đức Sơn, và Nguyễn Thu Hà. 2021. “CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH HỌC THẠC SĨ CỦA CỬ NHÂN ĐIỀU DƯỠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG VÀ CÁC TỈNH PHỤ CẬN”. Tạp Chí Y học Việt Nam 505 (1). https://doi.org/10.51298/vmj.v505i1.1021.