Đặng, Trung Kiên, Văn Đạt Nguyễn, Mạnh Sơn Lê, Văn Phan Nguyễn, Thành Luân Nguyễn, Lê Vinh Đoàn, và Đức Quang Ngô. 2024. “KẾT QUẢ PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG NẸP VÍT KHÓA XÂM LẤN TỐI THIỂU ĐIỀU TRỊ GÃY KÍN MÂM CHÀY”. Tạp Chí Y học Việt Nam 540 (1). https://doi.org/10.51298/vmj.v540i1.10216.