Nguyễn, Thị Thu Phương, Đức Anh Phạm, Thanh Hải Nguyễn, Thanh Sơn Mai, và Như Huyền Đỗ. 2024. “KẾT QUẢ SỬ DỤNG KẾT HỢP MIFEPRISTONE VÀ MISOPROSTOLE TRONG PHÁ THAI NỘI KHOA Ở TUỔI THAI 17 ĐẾN 22 TUẦN TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI”. Tạp Chí Y học Việt Nam 540 (1). https://doi.org/10.51298/vmj.v540i1.10218.