Phạm, Ngọc Thảo, và Đức Thuần Đỗ. 2024. “KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIẤC NGỦ Ở BỆNH NHÂN SAU NHIỄM COVID-19 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN”. Tạp Chí Y học Việt Nam 540 (1). https://doi.org/10.51298/vmj.v540i1.10229.