Nguyễn, Thanh Truyền, và Kiến Vũ Trần. 2024. “ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KHÁNG SINH HỢP LÝ TRONG ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA VĨNH LONG NĂM 2023”. Tạp Chí Y học Việt Nam 540 (1). https://doi.org/10.51298/vmj.v540i1.10247.