Nguyễn, Thị Ngọc Trang, Như Hải Phạm, và Thanh Huyền Nguyễn. 2024. “ẢNH HƯỞNG CỦA SAI KHỚP CẮN ĐẾN CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG NGƯỜI VIỆT ĐỘ TUỔI 18-25”. Tạp Chí Y học Việt Nam 540 (1). https://doi.org/10.51298/vmj.v540i1.10253.