Lữ, Thị Thanh Hiền, và Thị Hồng Chuyên Nguyễn. 2024. “CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA TRẺ EM TRÊN 4 TUỔI MẮC VIÊM DA CƠ ĐỊA”. Tạp Chí Y học Việt Nam 540 (1). https://doi.org/10.51298/vmj.v540i1.10255.